виж Количката е празна

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.    Определения

 

 

1.Онлайн магазин icases.bg – Електронен магазин за продажба на стоки с марката на Търговеца ПостМобайл ЕооД ЕИК : 204874066, ул. Васил Левски 202

гр.Троян 5600  и свързаните с тях услуги. Електронният магазин  предоставя на Купувача информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Купувача на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

Търговец – ПостМобайл ЕооД ЕИК : 204874066, ул. Васил Левски 202

гр.Троян 5600

 

2.    Купувач – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от онлайн магазина на Търговеца. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

3.    Онлайн магазин - предоставя на Купувача информация за Продуктите и възможностите за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена.

4.    Продукти – стоки, предлагани за продажба чрез Онлайн магазина на Търговеца.

5.    Общи условия - настоящите общи условия на Онлайн магазина на Търговеца. Настоящите Общи условия преставляват договор между Търговеца и Купувача във връзка с покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазина на Търговеца. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на онлайн магазина. Купувачът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Купувача в онлайн магазина представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

 

II.       Процедура за регистрация и поръчка

 

1.         За регистрация в онлайн магазина на Търговеца, моля натиснете тук. След натискане на бутона „Регистрация“ се счита, че Купувачът е приел настоящите Общи условия.

4.    За поръчка в онлайн магазина на Търговеца, моля натиснете тук. След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че Купувачът е направил поръчка на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите.

2.         След извършване на поръчката Купувачът получава потвърждение по електронната поща, която е попълнил във формуляра за поръчка, с всички данни за поръчката.

3.         За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на формулярите за поръчка, което може да увреди Купувачите, поръчките се считат за приети от Търговеца след изпращането на потвърждение по електронна поща от Търговеца до Купувача и след получаване на пълния размер на цената на поръчаните продукти и цената на доставката.

4.         Търговецът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни.

 

III.   Доставка

 

1.    Поръчаните Продукти могат да бъдат доставени в срок до 14 работни дни.

2.    Ако поръчаните Продукти не могат да бъдат доставени, Търговецът ще се свърже с Купувача и ще му предостави информация относно замяната на поръчаните Продукти или възможностите за връщане на заплатената от Купувача цена.

3.    За Продуктите, които Купувачът желае да бъдат доставени извън територията на България, Купувачът ще получи обаждане или писмо по електронната поща с допълнителна информация за възможностите и сроковете за доставка.

4.    Доставката на поръчаните Продукти се организира от Търговеца чрез избран от Търговеца куриер.

5.    Търговецът изпраща Продуктите на адреса, посочен от Купувача.

6.    При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, Търговецът ще се свърже с Купувача за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Купувача и Купувачът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.

7.    Търговецът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите.

8.    При ненавременна доставката Търговецът не дължи неустойка на Купувача.

9.    Когато Търговецът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните Продукти, Търговецът ще уведоми Купувача за възможностите да възстанови платените от Купувача суми.

 

IV.   Цени и начин на плащане

 

1.    Цените на продуктите и доставката са актуални към датата на поръчката.

2.    Дължимата цена е изписана

3.    Заплащането на цената на поръчаните Продукти се извършва посредством изчерпателно изброените в онлайн магазина начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Купувача, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление, че е съгласен с общите условия на онлайн магазина на Търговеца, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

4.    При заплащане на дължимата сума Купувачът трябва да спазва инструкциите, изложени в онлайн магазина.

5.    Във всички случай Купувачът трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактура:

a)    За физическите лица – три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес и адрес за кореспонденция;

b)   За юридическите лица – наименование, ЕИК, адрес на управление, управител.

6.    Купувачът трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактура на следния email на Търговеца: icases@abv.bgКупувачът се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ за извършеното плащане.

7.    При получаване на плащане Търговецът ще изпрати на Купувача електронна фактура на email адреса, посочен от Купувача. Търговецът не носи отговорност, ако Купувачът не е посочил валиден email адрес или не получи фактурата по друга причина, за която Търговецът не отговаря.

 

V.      Връщане на продукти и рекламации

 

1.    Купувачът има право да откаже заявен от него Продукт, ако:

a)    Продуктът очевидно не съответства на заявеното за покупка от Купувача и това може да се установи чрез обикновения  преглед;

b)   Продуктът или опаковката са били повредени при транспортирането. В този случай Купувачът трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката;

c)    Цената не съответства на дължимата цена.

2.    Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

3.    Ако Купувачът се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми Търговеца и да върне Продукта в неговата оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че Продуктът е бил употребяван, без да е повреден или третиран по какъвто и да било начин. В този случай Търговецът възстановява на Купувача заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която Купувачът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

4.    Рекламации и връщане на Продукт са позволени в при дефекти на Продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива). В случай, че установите проблем, трябва да се свържете с Търговеца, не по късно от 3 дни, от получаването на стоката.

5.    Връщане на Продукта е възможно единствено и само, ако той се върне в пълна окомплектовка и не минала каквато и да е обработка, не са били премахнати никакви етикети и не бил употребяван.

6.    Възстановяването на сума за закупен Продукт става след приемане на пратката от Търговеца, след като той се увери в нейната цялост.

 

VI.   Отказ на доставката

 

1.    Търговецът има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Купувачът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия. Отказът се съобщава на Купувачът, ако последният е оставил валидни координати. В този случай Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

2.    Търговецът има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

a)     информацията, предоставена от Купувача е непълна или невалидна;

b)    действията на Купувача могат да увредят Търговеца.

 

VII.          Лични данни

 

1.    Търговецът е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Търговецът се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Търговеца или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2.    С попълването на личните данни Купувачът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на Продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с Купувача и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Търговеца.

3.    При попълване на данните Купувачът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Купувачът е предоставил неверни или непълни данни, Търговецът не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

4.    Купувачът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за Купувач се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на онлайн магазина.

5.    Търговецът има право да изпраща на Купувача незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Купувачът дава съгласие на Търговеца да събира и други данни за Купувача, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Търговеца за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите. Търговецът има право да предоставя тези данни на дружеството, чрез което Търговецът е създал онлайн магазина в платформата GombaShop, а това дружество има право да ги получи и ползва.

6.    Купувачът дава на Търговеца и дружеството, чрез което Търговецът е създал онлайн магазина, на достъп, съхранение и обработка на личните си данни, както и посочените по-горе данни. Дружеството, чрез което Търговецът е създал онлайн магазина, има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за Търговеца, неговите клиенти, Продукти и дейност (т. нар. агрегатор на цени).

7.    Купувачът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до неговия профил (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Търговеца.

 

VIII.  Подаване на оплаквания и жалби

 

1.    Купувачът има право да подаде оплакване, ако услугите на Търговеца не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за Купувача, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е: Ет"Михаела-П.Михайлова" ЕИК : 110021047, ул. Генерал Карцов 36

гр.Троян 5600

2.    Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: icases@abv.bg

3.    Срокът за подаване на оплакване е 7 дни.

4.    Екипът на Търговеца ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Купувача.

 

IX.        Авторски права и други права на интелектуална собственост

 

1.    Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Търговеца и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на носителите на авторските права и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2.    Купувачът или което и да е трето лице няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.

3.     Всеки опит на Купувача или на всяко трето лице за достъп, копиране или промени на публикуваните материали на онлайн магазина се считат за грубо нарушение на правата на Търговеца. В този случай Търговецът има право да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Купувача или третите лица.

4.    Търговската марка на Търговеца е собственост на Търговеца. Използването на тази търговска марка без предварително писмено разрешение от Търговеца е забранено и се наказва според закона.

 

X.Комуникация с Купувача

 

1.    С попълването на данните и координати за връзка Купувачът дава изричното си съгласие Търговецът и „Гомба” ООД да ползват всички технически средства за комуникация с Купувача, за които Купувачът е посочил координати за връзка.

2.    Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Купувача не задължава Търговеца и „Гомба” ООД да осъществят контакт с Купувача.

 

XI.   Информация и съгласие

 

1.    Купувачът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

a)    името и адреса на Търговеца;

b)   всички характеристики на стоките и услугите, предост